پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
بازدید : 6248
نویسنده : roholla

ﻭﯼ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺁﻣﺎﺝ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﻻﻭﺭﯼ ﻭ ﺩﺭﺍﯾﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .
ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯽ، ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﺎﻝ ۱۳۳ﭖ . ﻡ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ، ﺳﮑﺎﻫﺎ ﺑﻪﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ، ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﻫﺠﻮﻡ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﭘﺎﺭﺕ ﻭ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻟﮕﺪﮐﻮﺏ ﺍﺳﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻧﺒﺮﺩﯼ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺳﮑﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ‌ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻣﺘﻌﺮﺽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺸﺪﻧﺪ . ﺍﻭ ﭘﺎﺭﺕ ﻭ ﻫﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﮑﺎیی ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﺩ .
ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ، ﭼﺎﺩﺭﻧﺸﯿﻨﺎﻥ ﺗﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻋﻘﺐ ﺭﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺩﺭﺱ ﻋﺒﺮﺕ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﯾﺎﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﺶ ﭘﺎﺭﺕ ﻟﺮﺯﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺮ ﺗﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.


:: موضوعات مرتبط: حکومت اشکانیان , ,
:: برچسب‌ها: ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺩﻭﻡ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮﺏ , سکاها , پارت , تازی , حکومت اشکانی , اشکانیان , ارتش پارت ,بازدید : 4113
نویسنده : roholla

ﺍﻭﻻً ﺑﺮ ﺫﻣﺖ ﻫﻤﺖ ﺗﻮ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺭﺳﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯽ ﮐﻪﻭﺳﻌﺖ ﻣﻠﮏ ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺎﻡ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻓﺮﻧﮓ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻮﺩﻥ، ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﺶ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺍﯾﻞ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ؟ ﺧﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺳﺮﮐﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ؟
ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻏﻮﺭﺭﺳﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮑﻦ ﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻼﺕ ﻓﺮﻧﮓ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻭ ﻣﻠﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺑﻨﺎﭘﺎﺭﺕ ﻧﺎﻡ ﮐﺎﻓﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺭﺍﺑﻌﺎً ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻭ ﻋﻠﯿﺤﺪﻩ ﺑﮑﻦ ﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﺍﯾﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺎﻫﻮﺕ ﻭ ﻗﻠﻤﺘﺮﺍﺵ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﭼﻪ ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﭼﻪﻗﺒﯿﻞ ﻗﻮﻣﻨﺪ؟
ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﺍﯼ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ، ﯾﯿﻼﻕ ﻭﻗﺸﻼﻕ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻗﻮﺕ ﻏﺎﻟﺒﺸﺎﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ، ﺭﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺍﮔﺮ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﺟﺰﯾﺮﻩ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﻞ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﻨﻬﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻨﻤﺎ ﻭ ﻟﯿﮏ ﺑﻔﻬﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻟﻨﺪﻥ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﻟﻨﺪﻥ ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﻟﻨﺪﻥ؟ !!
ﺧﺎﻣﺴﺎً ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﯿﻘﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮑﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻭﮔﻔﺘﮕﻮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﭼﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻗﻮﺍﻝ ، ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻩ ﺯﻥ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﯽ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺮﮐﺐ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺮﻩ ﺯﻥ؟
ﺁﯾﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ “ ﻣﺮﻏﺮﯾﺖ ” ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﺎﺗﺎﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺟﺎﻭﯾﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍﻣﺮﮒ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ؟
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻻﯾﻨﻔﻬﻢ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺍﺭﺳﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺪﺍﻧﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﮑﻤﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺎﺩﺳﺎً ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻗﻄﻊ ﻭ ﯾﻘﯿﻦ ﻏﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﻨﮕﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺏ ﺳﺮ ﻣﻮﺋﯽ ﻓﺮﻭﻧﮕﺬﺍﺭ .
ﺳﺎﺑﻌﺎً ﻭ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺧﯿﺮﺍً ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻓﺮﻧﮕﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺲ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻔﺤﺺ ﻭ ﺗﺠﺴﺲ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺁﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﻠﻢ ﺷﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﺣﺴﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎﻥ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﺑﺸﺎﻫﺮﺍﻩ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﮐﻞ ﻣﯿﺘﻪ ‏( ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﺮﺩﺍﺭ‏) ﻭ ﻟﺤﻢ ﺧﻨﺰﯾﺮ ‏( ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﮎ ‏) ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟


:: موضوعات مرتبط: حکومت قاجار , ,
:: برچسب‌ها: ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻓﺘﺤﻌﻠﯿﺸﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ , فتح علیشاه , فرنگستان , سفیر ایران در استانبول , سفیر ایران در دولت عثمانی ,لوح های گلی تخت جمشید
نوشته شده در سه شنبه 16 خرداد 1396
بازدید : 3899
نویسنده : roholla

تخت جمشید یکی از پایتختهای هخامنشیان بود و به دستور داریوش اول ساخته شد و شاهان بعدی نیز ساخت آنرا ادامه دادند. این بنای تاریخی توسط دانشگاه شیکاگو حفاری شد وپروفسور هرستفیلد و اشمیت از سال 1931تا1939 در آن مشغول حفاری بودند. در طول این زمان دو آرشیو از لوحهای گلی کشف شد.

  
آرشیو اول معروف به لوحهای دیوانی خزانه در بر گیرنده 139 لوح است و شامل اطلاعاتی در مورد پرداختهای بین سالهای 492و458پیش از میلاد است. آرشیو دیگر قدیمی تر و بزرگتر است و شامل 25000 تا 30000 لوح است که 7000 عدد از آنها خوانده شده و 5000 به چاپ رسیده است. این لوحها به زبان ایلامی زبان رسمی دربار هستند و شخصی به نام فرنکه زیر آنها را امضا کرده است.این فرد وزیر دربار بوده است.
در مجموعه گل نبشته های به دست آمده از باروی تخت جمشید برای اولین بار گل نبشته ای به خط پارسی باستان دیده شد.این کشف جدید نشان میدهد که این خط در مکاتبات روزمره نیز استفاده میشده است.

این لوحها از گل بودند واستفاده از آنها به این نحو بوده که با گل خیس آنها را شکل می دادند و روی میز سطح آنرا صاف می کردند. سپس با یک قلم روی آنها مطلب مورد نظر را می نوشتند و آنها را خشک می کردند. اگرچه شاه مقدونی به هنر و تاریخ ایران یکپارچه خیانت کرده است، ولی حمله او به ایران یک لطف ناخواسته هم داشته است , وقتی آتش کینه و شهوت او تخت جمشید را می سوزانده این لوحها در زیر خاک پخته شده اند وتا امروز سالم مانده اند و اطلاعات با ارزشی از اتفاقات دوران هخامنشی به ما داده اند.


:: موضوعات مرتبط: حکومت هخامنشیان , ,
:: برچسب‌ها: تخت جمشید , پایتخت های هخامنشیان , داریوش اول , لوح های گلی , خط پارسی باستان , هنر و تاریخ ایران , ,ارامگاه کوروش در سال۱۲۷۰
نوشته شده در سه شنبه 16 خرداد 1396
بازدید : 4004
نویسنده : roholla


:: موضوعات مرتبط: حکومت هخامنشیان , ,
:: برچسب‌ها: ارامگاه کوروش در سال۱۲۷۰ ,بازدید : 5817
نویسنده : roholla

پیتر بنِنسون Peter Benenson حقوقدان و انساندوست انگلیسی و از موسسان سازمان «جاستیس JUSTICE = دادگری» و «امنستی اینترنشنال Amnesty international» یکم ژوئن 1957 در نطقی در توجیه اجتناب ناپذیر بودن تأمین جهانی پنج اصل دادگری ازجمله قانونمداری، رعایت کامل و بدون چون و چرای حقوق بشر، منظما تجدید نظرکردن در آیین دادرسی کیفری و قوانین مربوط و حذف مجازات اعدام و ... مثالی از «تاریخ» آورده و گفته بود:
"خسروانوشیروان ساسانی، شاه ایران در سده ششم میلادی برای اجرای اصولی مشابه اینها (اشاره به 5 اصلی که بیان کرده بود) و شنیدن تظلمّات اتباع، در کاخ خود در تیسفون که هنوز باقی است طناب و زنگی تعبیه کرده بود [زنجیر عدل] تا هرکس که شکایت و نظر اصلاحی دارد و بخواهد آن را با او درمیان بگذارد به میدان مجاور کاخ برود و طناب [زنجیر] را بکشد و زنگ را به صدا درآورد تا او برای شنیدن شکایت و یا ترتیب دادن ملاقات حضوری با آن فرد، در بالکن کاخ حضور یابد. خسروانوشیروان یک شاه فیلسوف بود و با تعمیم عدالت در قلمرو خود، تاریخنگاران اورا «دادگر» لقب داده اند". [و شاعران فارسی زبان، کاخ اورا «بارگَهِ داد ـ عَدل].

 


:: موضوعات مرتبط: حکومت ساسانیان , ,
:: برچسب‌ها: پنج اصل دادگری , قانونمداری , حقوق بشر , خسرو انوشیروان , تیسفون , زنجیر عدل , ایین دادرسی کیفری , پیتر بننسون , peter benenson ,